De Werkloosheidswet (WW) is gewijzigd per 1 januari 2020. Hiervoor gaan werkgevers per 1 januari 2020 namelijk 2,94% óf 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. De sectorpremie voor de WW zal hiermee verdwijnen.

Lage WW-premie

Voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste omvang gaat een lage premie van 2,94% gelden. De lage premie is van toepassing indien een dienstverband aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd
  • Er is geen sprake van een oproepovereenkomst

In de volgende situaties geldt altijd de lage premie:

  • Voor medewerkers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
  • Voor medewerkers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben.

Hoge WW-premie

De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract (oproep- of min-max overeenkomst) wordt 5 procentpunten hoger: 7,94%. In alle onderstaande gevallen geldt de hoge premie:

  • Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst
  • Bepaalde tijd in dienst
  • Geen vaste uren per week (oproepovereenkomst / min-max overeenkomst)

Herziening van lage WW-premie naar hoge WW-premie

  • Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt
  • Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Saldad >

Kantoor Saldad