Saldad salarisadministratie loonadministratie personeelsadministratie administratiekantoren advies

Disclaimer

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor de inhoud en gevolgen van de genoemde wet- en regelgeving en hun actuele wijzigingen verwijzen wij te allen tijde naar de officiële bronnen, zoals de website van de Rijksoverheid.

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SALDAD BV

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in vijf hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen. II Algemene bepalingen computerservice. III Algemene bepalingen dienstverlening. IV Algemene bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur. V Algemene bepalingen verkoop en levering. De artikelen zijn per hoofdstuk genummerd.

I ALGEMENE BEPALINGEN

De in dit hoofdstuk l vermelde algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij SALDAD Producten en/of diensten levert, ook als deze niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SALDAD: SALDAD, die aan Opdrachtgever een aanbieding heeft gedaan of die met Opdrachtgever een verbintenis is aangegaan en die deze algemene voorwaarden van toepassing hebhen verklaard. Duurovereenkomsten: overeenkomsten voor bepaalde tijd die, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend worden verlengd. Opdrachtgever: de partij aan wie SALDAD een aan-bieding heeft gedaan of met wie SALDAD, een verbintenis is aangegaan. Duur overeenkomst eigendomsrechten: octrooi -rechten. auteursrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaam rechten en alle eventuele andere Duurovereenkomst eigendomsrechten. Producten: apparatuur, programmatuur en andere goederen of zaken, alsmede werken die de uitkomst van dienstverlening zijn. Programmatuur: computerprogrammatuur bestaande uit een reeks instructies of databases in een voor een computer leesbare vorm, alsmede de eventueel daarbij behorende documentatie; alles met inbegrip van eventueel door SALDAD verstrekte vervolgversies of nieuwe versies.

2 Algemeen

2. l Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door SALDAD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door SALDAD van documenten van Opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.

2.2 SALDAD behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, met dien verstande dat de wijziging alleen zal gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na de ingangsdatum van wijziging tot stand komen.

2.3 partijen hebben niet het recht hun overeenkomsten met elkaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 zijn afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden slechts geldig indien deze in een door SALDAD en Opdrachtgever ondertekend geschrift zijn vastgelegd.

3 Aanbiedingen

Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidster-mijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van SALDAD vrijblijvend.

4 Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

4.2 Betaling door Opdrachtgever aan SALDAD dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalings-voorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in Euro´s binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. SALDAD behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling te eisen.

4.3 Bij te late betaling is Opdrachtgever, na deswege te zijn aangemaand, met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van ten maand als hele maand wordt gerekend.

4.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van SALDAD daaronder begrepen, die SALDAD moet maken ten gevolge van het niet nakomen van haar verplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechte lijke incassokosten van SALDAD worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering doch met een minimum van € 100,-.

4.5 SALDAD heeft gedurende de looptijd van de Over-eenkomst het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per l januari aan te passen op basis, van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt.

4.6 SALDAD behoudt zich het recht voor administratie-kosten in rekening te brengen voor leveringen die onder een bepaalde geldswaarde blijven.

5 Vertrouwelijke informatie

5.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheim-houding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voor-zorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

5.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SALDAD of haar licentiegever bevat en hij verplicht zich de inhoud daarvan geheim te houden voor derden.

6 Eigendomsvoorbehoud

Alle door SALDAD krachtens enige overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde Producten, blijven eigendom van SALDAD totdat Opdrachtgever alle krachtens die overeenkomst aan SALDAD verschuldigde bedragen heeft betaald. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dal Opdrachtgever de ter zake overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien door de aanwending van de Producten een nieuwe zaak wordt gevormd zal Opdrachtgever namens SALDAD slechts optreden als houder van deze zaak, totdat alle terzake verschuldigde betalingen zijn voldaan.

7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door SALDAD aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde Producten berusten uitsluitend bij SALDAD of haar toeleveranciers of licentiegevers, behoudens indien en voor zover in een door SALDAD en Opdrachtgever ondertekend stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de Producten te verwijderen of onherkenbaar te maken.

7.3 Het is SALDAD toegestaan technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de Pro-ducent.

7.4 SALDAD zal Opdrachtgever vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van inbreuk in Nederland op intellectuele eigendomsrechten op door SALDAD aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde Producten indien deze door of in opdracht van SALDAD zijn ontwikkeld of tot stand gebracht. SALDAD zal de in laatste instantie vastgestelde kosten en schade van Opdrachtgever vergoeden.

7.5 De hiervoor vermelde verplichtingen van SALDAD gelden onder de voorwaarde dat Opdrachtgever SALDAD onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de aanspraak en zich onthoudt van het voeren van enig verweer of het innemen van enig standpunt ter zake. Indien Producten onderwerp worden van dergelijke aanspraken of naar het oordeel van SALDAD dit kunnen worden, kan SALDAD voor haar rekening en naar haar oordeel: hetzij voor Opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de betreffende Producten voort te zetten; hetzij de betreffende Producten vervangen of zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd; hetzij de betreffende Producten terugnemen en Opdrachtgever crediteren voor de door hem daarvoor aan SALDAD betaalde prijs onder aftrek van een lineaire afschrijving van 20% per jaar. Vervanging of wijziging van de Producten als hiervoor bedoeld dient een gelijkwaardige functionaliteit van de Producten te waarborgen.

7.6 De hiervoor vermelde verplichtingen van SALDAD gelden niet indien de aanspraken of inbreuken het gevolg zijn van koppeling met of gebruik van Producten die niet door SALDAD zijn ontwikkeld of ter beschikking gesteld of het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever. Voorts gelden de hiervoor vermelde verplichtingen niet indien de aanspraken of inbreuken te wijten zijn aan door Opdrachtgever aan SALDAD ter beschikking gestelde werken of informatie. In deze gevallen is Opdrachtgever jegens SALDAD mu-latis mutandis gehouden tot hetgeen in dit artikel 7.4 is bepaald. 7.7 Het bepaalde in artikel 10 van deze algemene bepalingen is onverminderd van toepassing.

8 Medewerking Opdrachtgever

8.1 Vanwege de noodzaak van medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door SALDAD, zal Opdrachtgever SALDAD steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen die juist en volledig dient te zijn.

8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor: het juiste gebruik en de juiste toepassing van de Producten en diensten van SALDAD; de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures; alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het regelmatig maken van back-up kopieën van databestanden.

8.3 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van SALDAD is of indien de plaats waar SALDAD Producten moet afleveren respectievelijk diensten moet verlenen niet conform de afspraken ter beschikking van SALDAD is of Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens SALDAD voordoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van SALDAD leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van SALDAD aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.5 Ingeval medewerkers van SALDAD ten kantore van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telefoon, datacommunicatiefaciliteiten, e.d. zorgdragen.

9 Leveringstermijnen

Alle door SALDAD genoemde (leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. SALDAD is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer verwezenlijkt kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SALDAD en Opdrachtgever zo spoedig mo-gelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze algemene bepalingen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 SALDAD aanvaardt verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt. 10.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is SALDAD – met inachtneming van het hierna in artikel 10.3 bepaalde – slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SALDAD voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.3 De door SALDAD te betalen schade vergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door SALDAD aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Indien en voor zover de overeenkomst een Duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van SALDAD in de periode van zes maanden voorafgaande aan het verzuim van SALDAD.

10.4 In geval van een onrechtmatige daad van SALDAD of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor SALDAD rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is SALDAD slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1,000.000,- per schade toebrengende gebeurtenis.

10.5 Aansprakelijkheid van SALDAD voor schade we-gens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4 hiervoor wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover op deze uitsluiting geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- per schade toebrengende gebeurtenis.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan een jaar na het ontstaan daarvan middels aangetekend schrijven bij SALDAD heeft gemeld.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart SALDAD voor alle schade die SALDAD mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder be-grepen, die verband houden met de door SALDAD aan Opdrachtgever geleverde Producten of diensten.

10.8 SALDAD controleert en test haar Producten steeds op de aanwezigheid van zogenaamde virussen en andere vreemde elementen, alvorens zij haar Producten aflevert en/of installeert. SALDAD is evenwel niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van zulke vreemde elementen in de Pro-ducten van SALDAD.

10.9 Het in dit artikel 10 bepaalde geldt tevens ten behoeve van werknemers van SALDAD en eventuele derden die SALDAD bij de levering van Producten of verlening van diensten heeft ingeschakeld.

11 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Onder overmacht wordt voor SALDAD mede verstaan tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van toeleveranciers van SALDAD.

12 Non concurrentie

Ingeval SALDAD krachtens de overeenkomst met Op-drachtgever werknemers van SALDAD aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of programmatuur voor Opdrachtgever ontwikkelt, zal Opdrachtgever gedurende zes maanden na beëindiging van de betreffende overeenkomst, geen werknemers, van SALDAD die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen of anderszins zonder tussenkomst van SALDAD werkzaamheden voor zich laten verrichten.

13 Telecommunicatie

Indien bij computerservice of andere dienstverlening door SALDAD gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid ervan aan hun zijde. SALDAD is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14 Beëindiging

14.1 Behoudens reguliere opzegging van Duurovereen-komsten en behoudens het bepaalde in de artikelen 2.3 en 4.5 van deze algemene bepalingen, kan de overeenkomst door partijen uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

14.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ont-binding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door SALDAD nog niet is uitgevoerd. Bedragen die SALDAD vóór de ontbinding heeft gefactureerd in ver-band met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeen-komst beeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.3 In afwijking van het hiervoor in artikel 14.1 bepaalde kan de ene partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangete-kend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem surséance van betaling wordt verleend. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

14.4 ingeval de ene partij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Alle rechtshandelingen van SALDAD en verbintenissen tussen SALDAD en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 15.2 Alle geschillen, die tussen SALDAD en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen ter keuze van SALDAD: hetzij voor de bevoegde rechter te Arnhem of Utrecht worden gebracht; hetzij worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting geschillenoplossing automatisering, gevestigd in Den Haag; in het laatste geval is tevens van toepassing het mini-trial-reglement van deze stichting.

II ALGEMENE BEPALINGEN COMPUTERSERVICE

1.1 De in dit hoofdstuk II vermelde bepalingen zijn van toepassing indien SALDAD diensten op het gebied van computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met behulp van door SALDAD beheerde Producten.

2 Duur

2.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van computer-service, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van drie jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor een periode van een jaar verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van de betreffende periode.

2.3 Ingeval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van SALDAD de overeenkomst tussentijds beëindigt, hetzij door opzegging, hetzij door feitelijke beëindiging (bijvoorbeeld door de aanvoer van door SALDAD te verwerken gegevens substantieel te verminderen of te beëindigen), wordt dan beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever. In dat geval zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan SALDAD verschuldigd zijn, gelijk aan het gemiddelde maandelijkse bedrag (inclusief BTW) dat SALDAD aan Opdrachtgever terzake van de betreffende dienstverlening in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de beëindiging in rekening heeft gebracht (c.q. zou brengen indien de overeenkomst nog geen twaalf maanden heeft geduurd), vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de overeenkomst zou voortduren indien deze op reguliere wijze zou zijn beëindigd door Opdrachtgever, een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot het voldoen van schadevergoeding voor zover de schade de betaalde boete zou overtreffen.

3 Uitvoering van de werkzaamheden

3.1 SALDAD zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

3.2 Tenzij anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar SALDAD de computerservice uitvoert. Verzending en vervoer van de gegevens naar SALDAD, geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever Verzending en vervoer van de gegevens naar Opdrachtgever, geschiedt voor rekening en risico van SALDAD.

3.3 Alle door SALDAD bij de computerservice te gebruiken Producten blijven het eigendom van SALDAD, ook indien Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door SALDAD. SALDAD kan de van Opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Opdrachtgever alle aan SALDAD verschuldigde bedragen betaald heeft.

3.4 SALDAD kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de te verrichten computerservice, Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal SALDAD Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en bomen de kosten van verandering voor rekening van de Opdrachtgever. Alsdan kan Opdrachtgever de overeenkomst middels aangetekend schrijven aan SALDAD beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij SALDAD die kosten voor haar rekening neemt. Telecommunicatie Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zullen toegangscodes worden toegewezen. Partijen zullen deze codes met zorg behandelen maar zij zijn niet aansprakelijk voor misbruik ervan door derden, behoudens indien en voor zover het misbruik aan hen is te wijten. Garantie Opdrachtgever zal de resultaten van computerservice na ontvangst controleren teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien bij computerservice sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal SALDAD de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken SALDAD zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na de ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. Deze herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van Opdrachtgever, zoals het aanleveren van onjuiste of Onvolledige gegevens, in welk geval SALDAD de extra kosten van Opdrachtgever in rekening kan brengen. Privacy SALDAD zal met betrekking uit de computerservice de in Nederland geldende privacyregelgeving in acht nemen. Opdrachtgever staat er jegens SALDAD voor in, dat de door hem aan SALDAD verstrekte persoonsgegevens juist en volledig zijn en dat hij bij het verstrekken van die gegevens aan SALDAD de toepasselijke privacyregelgeving in acht neemt. SALDAD zal voor een naar de stand van de techniek deugdelijke beveiliging van de persoonsregistraties zorgen.

III ALGEMENE BEPALINGEN DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk III vermelde bepalingen zijn van toe-passing indien SALDAD diensten aan Opdrachtgever verleent en laten de in deze algemene voorwaarden opge-nomen bepalingen die betrekking hebben op specifieke met name genoemde diensten onverlet.

1 Uitvoering

1.1 SALDAD zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegd afspraken en procedures.

1.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan SALDAD de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 2 Wijziging en meerwerk 2.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen over-eenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverle-ning daardoor kan worden beïnvloed. SALDAD zal Opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.2 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal SALDAD Opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

IV ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIKSRECHTEN (LICENTIE) VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk IV vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle door SALDAD aan Opdrachtgever ter be-schikking gestelde programmatuur die niet geheel in opdracht en ten behoeve van Opdrachtgever is ontwikkeld. l Gebruiksrecht/licentie

1.1 SALDAD verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De programmatuur wordt geen eigendom van Opdrachtgever.

1.2 De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en/of voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Indien het gebruiksrecht geldt voor een bepaalde verwerkingseenheid is het navolgende van toepassing: bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt; bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk, voor de duur van de storing, op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.

1.3 Tenzij SALDAD afwijkende bepalingen stelt, is het Opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. Deze kopieën mogen door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

1 4 Het gebruiksrecht is, zonder schriftelijke toestemming van SALDAD niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan Opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.

1.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk terug te assembleren (‘reverse assemble’), terug te compileren (‘reverse compile’) of anderszins tot de broncode te herleiden (‘reverse engineering’).

2 Garantie

Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal SALDAD naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet. Uitsluitend indien er een onderhoud- ofwel support-overeenkomst ter zake van de programmatuur met SALDAD is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding aan SALDAD waarbij het onderhoud/support is inbegrepen, zal dergelijk herstel – met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst bepaalde – gratis worden uitgevoerd. Reis- en verblijfkosten zullen separaat in rekening kunnen worden gebracht. SALDAD kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van Opdrachtgever of van andere niet aan SALDAD toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie of het onderhoud. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan SALDAD zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is gewijzigd

3 Onderhoud/support-overeenkomsten

3.1 indien voor de programmatuur een onderhouds- ofwel support-overeenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud/support is inbegrepen, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van SALDAD in de programmatuur geconstateerde gebreken aan SALDAD melden. Na ontvangst van de melding zal SALDAD naar beste vermo-gen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.

3.2 SALDAD kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van Opdrachtgever of van andere aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan SALDAD is gewijzigd of wordt onderhouden.

3.3 Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud/support. 3.4 Indien een onderhouds- ofwel support-overeenkomst is gesloten, zal SALDAD bij het beschikbaar komen van vervolgversies of nieuwe versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar komen van een vervolgversie of nieuwe versie is SALDAD niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan SALDAD een vergoeding vragen.

4 Programmatuur van toeleverancier

Indien een toeleverancier van SALDAD het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het Onderhoud/Support wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoud- ofwel support-overeenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen I tot en met 3 van dit hoofdstuk V. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van toeleveranciers en SALDAD zal Opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

V ALGEMENE BEPALINGEN VERKOOP EN LEVERING

De in dit hoofdstuk V vermelde bepalingen zijn van toepassing indien SALDAD apparatuur of andere Producten aan Opdrachtgever verkoopt.

1 Levering en risico

1.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal SALDAD de aan Opdrachtgever verkochte Producten afleveren op de met Opdrachtgever overeengekomen plaats.

1.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op Opdrachtgever over op het moment van aflevering door of namens SALDAD van de Producten aan Opdrachtgever of aan een derde die de Producten namens Opdrachtgever in ontvangst neemt.

1.3 SALDAD is niet aansprakelijk indien de levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

2 Installatie en acceptatie

2.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal SALDAD de Producten installeren of laten installeren.

2.2 In alle gevallen zal Opdrachtgever vóór aflevering van de Producten een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen,

2.3 De Producten worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum, indien Opdrachtgever de apparatuur zelf zal installeren of door een derde laat installeren of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor in artikel 2.2 vermelde verplichtingen.

3 Garantie

3.1 De Producten worden gedurende een per geval overeen te komen periode na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat SALDAD voor haar rekening naar haar beste vermogen op locatie van SALDAD de fouten zal herstellen. Eventuele reis- en verblijfkosten kunnen separaat m rekening worden gebracht indien de herstelwerkzaamheden niet op locatie van SALDAD worden uitgevoerd. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van SALDAD en de vervangende onderdelen worden eigendom van Opdrachtgever. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals brand of waterschade of indien de Producten door anderen dan SALDAD zijn gewijzigd of worden onderhouden.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor gebruikte (’tweedehands’) Producten geen garantie.

3.3 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door SALDAD aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.4 Indien de Producten door SALDAD van een toeleverancier zijn betrokken zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. SALDAD zal Opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud van die bepalingen.

4 Retourzendingen

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds, is SALDAD niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren. In ontvangstnamen van retourzendingen impliceert in geen geval acceptatie door SALDAD van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. SALDAD behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten Onder aftrek van 15% van de prijs van de geretourneerde Producten, met een minimum van € 25,-. Retourzendingen dienen voorts steeds plaats te vinden met inachtneming van de bijzondere voorwaarden ter zake die SALDAD op haar pakbonnen of afleverformulieren of anderszins aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

5 Onderhoud/support-overeenkomsten

5.1 Indien voor de apparatuur of andere Producten een onderhoud- ofwel supportovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtgever volgens de gebruikelijke procedures van SALDAD in de Producten geconstateerde gebreken aan SALDAD melden. Na ontvangst van de melding zal SALDAD naar beste vermogen eventuele gebreken in de Producten herstellen.

5.2 SALDAD kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van Opdrachtgever of andere aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de Producten door anderen dan SALDAD zijn gewijzigd of worden onderhouden.

5.3 De levering van verbruiksmaterialen en vervanging van onderdelen welke nodig is ten gevolge van veroudering of slijtage, valt niet onder het onderhoud/support. Aldus op 1 augustus 2001 vastgesteld door de vennoten van SALDAD v.o.f. (kvk Den Bosch nr. 17125323 en gedeponeerd op 1 augustus 2001 bij voornoemde kvk.

SALDAD v.o.f. | Groenewoud 39F, 5151 RM Drunen | Telefoon 0416-665396 | saldad@saldad.nl | www.saldad.nl