In de maand november ontvang je de Whk-beschikking van de Belastingdienst voor het jaar 2022. Dus valt er een blauwe envelop op de mat met de Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas? Stuur deze dan zo snel mogelijk na ontvangst door naar Saldad. Wij zorgen er dan voor dat er voor het jaar 2022 met de juiste premies wordt gerekend.

Via de Whk (officiële naam: Werkhervattingskas) draag je als werkgever bij aan WGA-uitkeringen en ZW-uitkeringen. Met de premiecomponent WGA worden de WGA-lasten van alle werknemers betaald. De premiecomponent ZW is het gevolg van het doorbelasten van ZW-lasten voor flexwerkers.

Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen. Welke dat zijn, zie je hieronder. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend:

  • Kleine werkgevers
  • Middelgrote werkgevers
  • Grote werkgevers

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de loonsomgrens tussen kleine en (middel)grote werkgevers verlegd van 10 naar 25 maal het gemiddelde loon. Door deze wijziging neemt het aantal kleine werkgevers toe en het aantal middelgrote werkgevers af. Elke werkgever met een loonsom kleiner dan € 882.500,- wordt beschouwd als een kleine werkgever. De grens van middelgrote naar grote werkgever is alleen geïndexeerd en ligt voor 2022 op € 3.530.000,-.

Wanneer je een kleine werkgever bent, wordt het percentage WGA en ZW per sector vastgesteld. Bij grote werkgevers is de premie individueel vastgesteld en gebaseerd op het arbeidsongeschiktheidsrisico in de onderneming. Bij een middelgrote werkgever is de premie een gewogen gemiddelde van de individueel vastgestelde premie en de sectorale premie. Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst aangeven of een werkgever klein of (middel)groot is.

Belastingdienst Saldad